.:. حالیـے حولیـے .:.

✗ בم هر چـے بامـرااامـ בاغ בاغ ✗

مورد داشتیم...

مورد داشتیم :
طرف قبل از اینکه بینیشو عمل کنه تو استخر کرال پشت میرفته ،
همه فرار کردن !
فک کردن کوسه داره میاد 
 


 

مورد داشتیم ازش پرسیدن قبل ازدواج تحقیق کردی؟ گفته آره هر کی باهاش بوده راضی بوده
 

[ سه شنبه 13 خرداد 1393برچسب:مورد داشتیم,,,,

] [ 20:7 ] [ ×ڪیانـا× ]

[ ]